Ralco ได้รับสิทธิบัตรการผลิตกุ้งบนพื้นดิน

ในขณะที่ความต้องการโปรตีนทั่วโลกขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ Ralco ได้ประกาศว่ามหาวิทยาลัย Texas A&M ได้ออกใบอนุญาตสิทธิบัตรของตนให้กับระบบ super-intensive raceway ในการผลิตกุ้งสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาให้แก่บริษัทด้านการเกษตรที่มีฐานอยู่ในเมือง Marshall รัฐ Minnesota ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงกุ้ง Dr. Addison Lawrence ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกได้พัฒนาเทคโนโลยีอันครอบคลุมไว้ภายใต้สิทธิบัตรและยืนยันว่าการใช้ระบบ super-intensive raceway จะทำให้สามารถผลิตกุ้งได้ 1,000,000 ปอนด์ต่อน้ำหนึ่งเอคอร์ในช่วงเวลาหนึ่งปี Michael Ziebell ผู้จัดการทั่วไปแผนกเลี้ยงกุ้งของบริษัท Ralco ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้จะเอาชนะความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญในอุตสาหกรรมกุ้งได้ “เทคโนโลยีที่ Ralco ได้รับใบอนุญาตมานี้จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดในอุตสาหกรรม” Ziebell… Continue reading